صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

  هزینه های ثبت نام

برای مقالات فارسی

 

آیتم ها

 

 هزینه (به تومان)

مقاله اول ثبت نام آزاد (افراد غیر دانشجو و غیر هیات علمی)

390 هزار

مقاله اول مخصوص هیات علمی

340 هزار

مقاله اول دانشجویی

290 هزار

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله

140 هزار

صفحات اضافی (بیش از 6 صفحه)

38 هزار

 

 


برای مقالات انگلیسی 

 

آیتم ها

 

 هزینه (به تومان)

مقاله اول ثبت نام آزاد (افراد غیر دانشجو و غیر هیات علمی)

490 هزار

مقاله اول مخصوص هیات علمی

470 هزار

مقاله اول دانشجویی

440 هزار

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله

140 هزار

صفحات اضافی (بیش از 6 صفحه)

38 هزار

نمایه سازی مقالات در مجلات JKBEI و IJMEC 
(برای مقالاتی که به IEEE ارسال نمی شوند)

180 هزار

 

 

توجه!

1- ثبت نام اعضای IEEE شامل 20% تخفیف خواهد بود

2- هزینه ثبت بیش از یک مقاله شامل 20% تخفیف خواهد بود

3- در صورت ثبت نام با تاخیر، مبلغ 50 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.