صفحه اصلی > اخلاق مهندسی
.: اخلاق مهندسی

 اخلاق مهندسی

 

همزمان با ارسال مقاله به این کنفرانس، نویسنده متعهد می گردد که قبلاً مقاله ارسالی و نتایج حاصل از آن ناشی تحقیقات واقعی نویسنده (گان) می باشد و قبلا برای رویدادهای مشابه نظیر سایر کنفرانس ها، مجلات یا کارگاههای آموزشی ارسال نشده است یا در دست داوری نمی باشد. همچنین متعهد می شوند بخش عمده ای از مقالات ارسالی قبلا در رویدادی مشابه به چاپ نرسیده است یا در دست داوری نمی باشد یا طی مدت داوری مقاله در این کنفرانس، برای رویداد دیگری ارسال نخواهد شد.

همچنین از آنجا که نویسندگان علیه سرقت ادبی متعهد هستند، در صورت نیاز مقالات آنان از طریق سامانه های زیر مور ارزیابی قرار خواهد گرفت:

 

https://moodle.org/plugins/browse.php?list=category&id=35 

https://www.quetext.com/

 

توسعه علمی پایدار در بهبود کیفیت زندگی انسان موثر است، این امر با توجه به اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی صورت می پذیرد. عدم توجه به این موضوع، مشکلات جبران ناپذیر برای فرآیند توسعه علمی، زندگی بشری و محیط زیست ایجاد می کند. اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی شامل مطالعه اصول اخلاقی و کاربردهای آنها در تحقیقات، حوزه مهندسی، مبانی اخلاقی آموزشی، ارائه راهنمای اخلاقی و بالاخره جلوگیری از سوء رفتار می شود [1].

 

[1] mvip2017