صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات:
10 آبان ماه 1396 30 آبان 1396

زمان اعلام نتیجه داوری:
8 آذر ماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام نهایی:
10 آذر ماه 1396
 
زمان برگزاری کنفرانس:
1 دی ماه 1396