اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال فرم کپی رایت
ارسال فرم کپی رایت فرستاده شده توسط IEEE امریکا، به ایمیل نویسندگانی که مقاله را ارسال نموده اند.


لطفا نویسندگانی که ایمیل کپی رایت IEEE در تاریخ 1396/10/15 برای آنها ارسال شده است تا تاریخ 1396/10/22 نسبت به تکمیل لینک کپی رایت اقدام نمایند، لازم به ذکر می باشد که در غیر این صورت مقاله آنها از پروسه بررسی جهت ایندکس IEEE  خارج می شود.back2018-01-08Voting is4 time