اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شناسه شرکت کنندگان جهت پذیرش در روز کنفرانس
نویسندگان محترم جهت اطلاع از شناسه خود جهت پذیرش در روز کنفرانس به ادامه خبر مراجعه فرمایند

 نویسندگان محترم جهت اطلاع از شناسه خود جهت پذیرش در روز کنفرانس فایل زیر را دانلود و شماره شناسه خود (مثلاً به صورت KBEI-0233) را به همراه داشته باشند.

توجه: داشتن شماره آیدی جهت تسریع در امر پذیرش الزامی است.


back2017-12-18Voting is4 time