اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت IEEE بخش ایران
احتراماً به استحضار می رساند درخواست برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری با حمایت IEEE بخش ایران، در کمیته کنفرانس ها و نیز در جلسه کمیته اجرایی بخش ایران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 احتراماً به استحضار می رساند درخواست برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری با حمایت IEEE بخش ایران، در کمیته کنفرانس ها و نیز در جلسه کمیته اجرایی بخش ایران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. محققان محترم جهت مشاهده کنفرانس مذکور در لیست کنفرانس های مورد حمایت IEEE بخش ایران می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.


back2017-09-01Voting is0 time